AB Phiên Bản Thiết Giáp Được Sơn 3D Từ Và Dọn Full Mới