Sơn Dàn Chân Sh Sporty Tĩnh Điện Màu Đen Bóng Và Đen Mờ